fbpx

Tiếp đến, bạn sẽ không chỉ phát âm chuẩn âm một cách cô lập mà còn phát âm chuẩn âm trong tất cả những vị trí khác nhau của từ. Dù là vị trí đầu từ, giữa từ hay cuối từ thì bạn hoàn toàn có thể phát âm dễ dàng với bài luyện tập này.

PHƯƠNG PHÁP 📌

/t/

Ở đầu (initial position)

toe, top, toy, tub, two, taco, take, talk, tall, team

Ở giữa (medial position)

city, hotel, motel, water, beauty, better, biting, butter, button, cotton

Ở cuối (final position)

bat, cat, cut, eat, get, hat, hat, hot, not, nut

/d/

Ở đầu (intial position)

do, dad, day, dig, dog, dot, dark, date, dear, desk

Ở giữa (medial position)

body, idea, lady, daddy, radio, ready, Canada, hidden, hiding, louder

Ở cuối (final position)

add, bad, bed, dad, did, kid, mad, mud, red, sad