fbpx
Đối tượng: Mới bắt đầu
Mục đích: Phát âm chuẩn và tự nhiên
Setting: học Online
Thời gian: 1 tháng