This content is password protected. To view it please enter your password below:

Course Curriculum

Ải 1
1.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này? 00:00:00
1.1 Giới thiệu khóa học 00:00:00
1.2 Tóm tắt về khóa học 00:00:00
1.3 Nói làm sao cho rõ ràng? 00:00:00
1.4 Bài tập kiểm soát vị trí lưỡi 00:00:00
1.5 Thành tố của phát âm rõ ràng 00:00:00
1.6 Quy tắc khắc xuất khắc nhập 00:00:00
1.7 Khắc xuất khắc nhập 00:00:00
1.8 Nói làm sao để tự nhiên và truyền cảm? 00:00:00
1.9 Thành tố của phát âm tự nhiên và truyền cảm 00:00:00
1.10 Bắt đầu bằng một mục tiêu chuẩn 00:00:00
1.11 Các bước thiết lập một mục tiêu chuẩn 00:00:00
1.12 Nộp mục tiêu của bạn 00:00:00
1.13 Một phút để nghiệm 00:00:00
1.14 Hướng dẫn Chill and Learn 00:00:00
1.15 Chill and Learn 00:00:00
Ải 2
2.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
2.1 SS: Tự lập nhưng không độc lập 00:00:00
2.2 Tham gia cộng đồng tự học Confident English! 00:00:00
2.3 Thử thách phát âm là gì? 00:00:00
2.4 Các bước để hoàn thành thử thách phát âm 00:00:00
2.5 Nộp sản phẩm của bạn 00:00:00
2.6 Một phút để nghiệm 00:00:00
2.7 Chill and Learn 00:00:00
Ải 3
3.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
3.1 SS: Thiết lập không gian và thời gian học tập 00:00:00
3.2 Tổng quan về phụ âm 00:00:00
3.3 Tóm tắt về phụ âm 00:00:00
3.4 Cách thu phục /p/ và /b/ (A) 00:00:00
3.5 Khẩu hình 00:00:00
3.7 Hướng dẫn Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
3.8 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
3.6 Vị trí của âm 00:00:00
3.9 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
3.10 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
3.10.1 00:00:00
3.10.2 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
3.11 Cách thu phục /p/ và /b/ (B) 00:00:00
3.12 Hướng dẫn Thực hành với cụm từ 00:00:00
3.13 Thực hành với cụm từ 00:00:00
3.14 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
3.15 Hướng dẫn Thực hành với câu 00:00:00
3.16 Thực hành với câu 00:00:00
3.17 TEST: Phát âm câu 00:00:00
3.18 Shadowing là gì? 00:00:00
3.19 Hướng dẫn Shadowing S1 00:00:00
3.20 Shadowing S1A 00:00:00
3.21 Shadowing S1B 00:00:00
3.22 Một phút để nghiệm 00:00:00
3.23 Chill and Learn 00:00:00
Ải 4
4.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
4.1 SS: Tập trung đúng thứ, đúng thời điểm 00:00:00
4.2 Cách chinh phục Word Stress 00:00:00
4.3 Nhịp điệu từ là gì? 00:00:00
4.4 Khẩu hình âm schwa (zero) 00:00:00
4.5 Lỗi sai thường gặp khi phát âm schwa 00:00:00
4.5.1 Lỗi phát âm schwa 2 00:00:00
4.6 Thực hành nhịp 2 âm tiết 00:00:00
4.7 Thực hành nhịp 3 âm tiết 00:00:00
4.8 Thực hành nhịp 4 âm tiết 00:00:00
4.8.1 Chọn từ nhấn âm thứ hai 00:00:00
4.8.2 Chọn từ nhấn âm thứ hai 00:00:00
4.12 Hướng dẫn Shadowing S2 00:00:00
4.13 Shadowing S2 00:00:00
4.11 Áp dụng Word Stress vào bài nói 00:00:00
4.11.1 Visualize your script 00:00:00
4.14 Một phút để nghiệm 00:00:00
4.15 Chill and Learn 00:00:00
Ải 5
5.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
5.1 SS: Không trở thành một “copycat” phát âm lỗi 00:00:00
5.2 Cách thu phục /k/ và /g/ (A) 00:00:00
5.3 Khẩu hình 00:00:00
5.4 Vị trí của âm 00:00:00
5.5.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
5.5.2 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
5.5.3 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
5.6 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
5.7 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
5.8 Cách thu phục /k/ và /g/ (B) 00:00:00
5.9 Thực hành với cụm từ 00:00:00
5.10 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
5.11 Thực hành với câu 00:00:00
5.12 TEST: Phát âm câu 00:00:00
5.13 Hướng dẫn Shadowing S3 00:00:00
5.14 Shadowing S3 00:00:00
5.15 Một phút để nghiệm 00:00:00
5.16 Chill and Learn 00:00:00
Ải 6
6.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
6.1 SS: Đánh giá đúng năng lực của bản thân 00:00:00
6.2 Cách thu phục /t/ và /d/ (A) 00:00:00
6.3 Khẩu hình 00:00:00
6.4 Vị trí của âm 00:00:00
6.5 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
6.6 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
6.7.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
6.7.2 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
6.7.3 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
6.8 Cách thu phục /t/ và /d/ (B) 00:00:00
6.9 Thực hành với cụm từ 00:00:00
6.10 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
6.11 Thực hành với câu 00:00:00
6.12 TEST: Phát âm câu 00:00:00
6.13 Nguyên lý phát âm đuôi -ED 00:00:00
6.14 Trường hợp ngoại lệ 00:00:00
6.15 Thực hành phát âm đuôi -ED 00:00:00
6.16 TEST: Phát âm đuôi -ED 00:00:00
6.17 Hướng dẫn Storytelling S1 00:00:00
6.18 Storytelling S1 00:00:00
6.18.1 Storytelling S1B 00:00:00
6.19 Một phút để nghiệm 00:00:00
6.20 Chill and Learn 00:00:00
Ải 7
7.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
7.1 SS: Giải độc Marketing I: Bạn có cần Tây nếu muốn phát âm chuẩn? 00:00:00
7.0.1 Ôn tập âm POP 00:00:00
7.3 Cách thu phục /s/ và /z/ (A) 00:00:00
7.4 Khẩu hình 00:00:00
7.5 Vị trí của âm 00:00:00
7.6 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
7.7 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
7.8.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
7.8.2 Lỗi sai thương 00:00:00
7.8.3 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
7.9 Cách thu phục /s/ và /z/ (B) 00:00:00
7.10 Thực hành với cụm từ 00:00:00
7.11 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
7.12 Thực hành với câu 00:00:00
7.13 TEST: Phát âm câu 00:00:00
7.14 Thực hành phát âm đuôi -S/ES 00:00:00
7.15 Nguyên lý phát âm đuôi -S/ES 00:00:00
7.16 TEST: Phát âm đuôi -S/ES 00:00:00
7.17 Hướng dẫn Storytelling S2 00:00:00
7.18 Storytelling S2 00:00:00
7.19 Một phút để nghiệm 00:00:00
7.20 Chill and Learn 00:00:00
Ải 8
8.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
8.1 SS: Giải độc Marketing II: Phát âm chuẩn và sang tốn bao nhiêu tiền? 00:00:00
8.2 Cách thu phục /th/ và /thd/ (A) 00:00:00
8.3 Khẩu hình 00:00:00
8.4 Vị trí của âm 00:00:00
8.5 Thực hành với cặp âm đối chứng A 00:00:00
8.5.2 Thực hành với cặp âm đối chứng A1 00:00:00
8.6 TEST: Cặp âm đối chứng A 00:00:00
8.7 Thực hành cặp âm đối chứng B 00:00:00
8.7.2 Thực hành với cặp âm đối chứng B1 00:00:00
8.8 TEST: Cặp âm đối chứng B 00:00:00
8.8 TEST: Cặp âm đối chứng B 00:00:00
8.9.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
8.9.2 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
8.9.3 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
8.10 Cách thu phục /th/ và /thd/ (B) 00:00:00
8.11 Thực hành với cụm từ 00:00:00
8.12 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
8.13 Thực hành với câu 00:00:00
8.14 TEST: Phát âm câu 00:00:00
8.15 Hướng dẫn Shadowing S1 00:00:00
8.16 Shadowing S1A 00:00:00
8.17 Shadowing S1B 00:00:00
8.18 Một phút để nghiệm 00:00:00
8.19 Chill and Learn 00:00:00
Ải 9
9.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
9.1 SS: Tăng hiệu quả ghi nhớ bài học 00:00:00
9.2 Cách chinh phục Sentence Stress 00:00:00
9.3 Hạt nhân vs vệ tinh 00:00:00
9.4 Từ nội dung vs từ chức năng 00:00:00
9.5 Rút ngắn 00:00:00
9.6 Nói lướt 00:00:00
9.7 Thực hành Stress Pattern với câu 3 syllable 00:00:00
9.8 Thực hành Stress Pattern với câu 4 syllables 00:00:00
9.4.1 Stress bất biến 00:00:00
9.9 Hướng dẫn Shadowing S2 00:00:00
9.10 Shadowing S2 00:00:00
9.8.1 Áp dụng Sentence Stress vào bài nói của bạn 00:00:00
9.8.2 Visualize your script 00:00:00
9.11 Một phút để nghiệm 00:00:00
9.12 Chill and Learn 00:00:00
Ải 10
10.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
10.1 SS: Thể chất khỏe để học với hiệu quả cao 00:00:00
10.2 Cách thu phục /sh/ và /3/ 00:00:00
10.3 Khẩu hình 00:00:00
10.4 Vị trí của âm 00:00:00
10.5 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
10.6 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
10.5.1 Cặp âm đối chứng /sh/ vs /s/ 00:00:00
10.6 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
10.7 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
10.7.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
10.7.2 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
10.8 Cách thu phục /sh/ và /3/ (B) 00:00:00
10.9 Thực hành với cụm từ 00:00:00
10.10 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
10.11 Thực hành với câu 00:00:00
10.12 TEST: Phát âm câu 00:00:00
10.13 Hướng dẫn Shadowing S3 00:00:00
10.14 Shadowing S3 00:00:00
10.15 Một phút để nghiệm 00:00:00
10.16 Chill and Learn 00:00:00
Ải 11
11.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
11.1 SS: Chiến thắng cái bóng quá khứ của bạn 00:00:00
11.2 Cách thu phục /ch/ và /d3/ (A) 00:00:00
11.3 Khẩu hình 00:00:00
11.4 Vị trí của âm 00:00:00
11.5 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
11.6 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
11.7 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
11.7.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
11.7.2 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
11.8 Cách thu phục /ch/ và /d3/ (B) 00:00:00
11.9 Thực hành với cụm từ 00:00:00
11.10 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
11.11 Thực hành với câu 00:00:00
11.12 TEST: Phát âm câu 00:00:00
11.13 Hướng dẫn Shadowing S1 00:00:00
11.14 Shadowing S1A 00:00:00
11.15 Shadowing S1B 00:00:00
11.16 Một phút để nghiệm 00:00:00
11.17 Chill and Learn 00:00:00
Ải 12
12.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
12.1 SS: Tạo động lực một cách bền vững (không kích động) 00:00:00
12.2 Cách chinh phục Intonation 00:00:00
12.3 Loại ngữ điệu chính 00:00:00
12.4 Khẳng định vs Câu hỏi? 00:00:00
12.5 Câu hỏi mở vs Câu hỏi đóng 00:00:00
12.6 Hỏi thông tin mới vs Hỏi lại thông tin cũ 00:00:00
12.7 Yes/No thật vs Yes/No giả 00:00:00
12.8 Câu hỏi đuôi thật vs Câu hỏi đuôi giả 00:00:00
12.9 Hiểu về mục đích của ngữ điệu 00:00:00
12.10 Nghe và xác định ngữ điệu 00:00:00
12.11 Hướng dẫn Shadowing S2 00:00:00
12.12 Shadowing S2 00:00:00
12.10.1 Áp dụng Intonation vào bài nói của bạn 00:00:00
12.10.2 Visualize your script 00:00:00
12.13 Một phút để nghiệm 00:00:00
12.14 Dance and Learn 00:00:00
Ải 13
13.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
13.1 SS: Một nghịch lý trong chuyện tự học 00:00:00
13.2 Cách thu phục /f/ và /v/ (A) 00:00:00
13.3 Khẩu hình 00:00:00
13.4 Vị trí của âm 00:00:00
13.5 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
13.6 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
13.7 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
13.7.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
13.8 Cách thu phục /f/ và /v/ (B) 00:00:00
13.9 Thực hành với cụm từ 00:00:00
13.10 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
13.11 Thực hành với câu 00:00:00
13.12 TEST: Phát âm câu 00:00:00
13.13 Hướng dẫn Shadowing S3 00:00:00
13.14 Shadowing S3 00:00:00
13.15 Một phút để nghiệm 00:00:00
13.16 Chill and Learn 00:00:00
Ải 14
14.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
14.1 SS: Học tiếng Anh, đồng thời tận hưởng cuộc sống 00:00:00
14.2 Ôn lại chủng âm sát 00:00:00
14.3 Cách thu phục /l/ và /r/ (A) 00:00:00
14.4 Khẩu hình 00:00:00
14.5 Vị trí của âm 00:00:00
14.6 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
14.7 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
14.8 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
14.9 Cách thu phục /l/ và /r/ (B) 00:00:00
14.10 Thực hành với cụm từ 00:00:00
14.11 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
14.12 Thực hành với câu 00:00:00
14.13 TEST: Phát âm câu 00:00:00
14.14 Hướng dẫn Storytelling S1 00:00:00
14.15 Storytelling S1 00:00:00
14.15.1 Stortytelling S1B 00:00:00
14.16 Một phút để nghiệm 00:00:00
14.17 Chill and Learn 00:00:00
Ải 15
15.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
15.1 SS: Lấy lại sự chủ động trong việc học 00:00:00
15.0.1 Ôn tập chủng âm FLOW 00:00:00
15.2 Cách thu phục /w/ và /j/ (A) 00:00:00
15.3 Khẩu hình 00:00:00
15.4 Vị trí của âm 00:00:00
15.5 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
15.6 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
15.7 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
15.7 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
15.8 Cách thu phục /w/ và /j/ (B) 00:00:00
15.9 Thực hành với cụm từ 00:00:00
15.10 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
15.11 Thực hành với câu 00:00:00
15.12 TEST: Phát âm câu 00:00:00
15.13 Hướng dẫn Storytelling S2 00:00:00
15.14 Storytelling S2 00:00:00
15.15 Một phút để nghiệm 00:00:00
15.16 Chill and Learn 00:00:00
Ải 16
16.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
16.1 SS: Nguyên tắc vàng: Use it or lose it! 00:00:00
16.0.1 Ôn tập chủng âm HYBRID 00:00:00
16.2 Cách thu phục cụm phụ âm 00:00:00
16.3 Tóm tắt về cụm phụ âm 00:00:00
16.3.1 Thực hành cụm 2 âm đầu 00:00:00
16.3.2 Thực hành cụm 3 âm đầu 00:00:00
16.3.3 Thực hành cụm 2 âm cuối 00:00:00
16.4 Thực hành với cụm phụ âm khó 00:00:00
16.5 Thực hành với cụm từ 00:00:00
16.6 TEST: Phát âm câu chứa cụm phụ âm 00:00:00
16.7 Hướng dẫn Storytelling S1 00:00:00
16.8 Storytelling S1 00:00:00
16.8.1 Storytelling S1B 00:00:00
16.9 Một phút để nghiệm 00:00:00
16.10 Chill and Learn 00:00:00
Ải 17
17.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
17.1 Tổng ôn tập phần phụ âm 00:00:00
17.2 Tóm tắt về phụ âm 00:00:00
17.2.1Thực hành với Tong Twisters 00:00:00
17.2.2 Word Stress 3 Syllables 00:00:00
17.2.3 Sentence Stress 3 Syllables 00:00:00
17.3 Hướng dẫn Storytelling S2 00:00:00
17.4 Storytelling S2 00:00:00
17.5 Một phút để nghiệm 00:00:00
17.6 Chill and Learn 00:00:00
Ải 18
18.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
18.1 Thông điệp gửi đến bạn 00:00:00
18.2 Hướng dẫn hoàn thiện thử thách giữa khóa 00:00:00
18.3 Nộp sản phẩm của bạn 00:00:00
18.4 Một phút để nghiệm 00:00:00
18.5 Chill and Learn 00:00:00
Ải 19
19.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
19.1 Tổng quan về nguyên âm 00:00:00
19.2 Tóm tắt về nguyên âm 00:00:00
19.3 Cách thu phục /i:/ và /i/ (A) 00:00:00
19.4 Khẩu hình 00:00:00
19.5 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
19.6 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
19.7 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
19.8 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
19.8.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
19.9 Cách thu phục /i:/ và /i/ (B) 00:00:00
19.10 Thực hành với cụm từ 00:00:00
19.11 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
19.11.1 Thực hành với câu 00:00:00
19.11.2 TEST: Phát âm câu 00:00:00
19.12 Hướng dẫn Shadowing S1 00:00:00
19.13 Shadowing S1A 00:00:00
19.14 Shadowing S1B 00:00:00
19.15 Một phút để nghiệm 00:00:00
19.16 Chill and Learn 00:00:00
Ải 20
20.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
20.1 Cách chinh phục Linking 00:00:00
20.2 Tác dụng của Linking 00:00:00
20.3 Nối âm 00:00:00
20.3.1 Nối âm 2 00:00:00
20.3.2 Nối âm 3 00:00:00
20.3.4 Nối âm rút gọn một số cụm cơ bản 00:00:00
20.4 Đồng hóa 00:00:00
20.4.1 Đồng hóa 2 00:00:00
20.4.2 Thực hành một số dạng đồng hóa cơ bản 00:00:00
20.5 Lược bỏ 00:00:00
20.5.1 Thực hành lược bỏ 00:00:00
20.8 Hướng dẫn Shadowing S2 00:00:00
20.9 Shadowing S2 00:00:00
20.7.1 Áp dụng Linking vào bài nói của bạn 00:00:00
20.7.2 Visualize your script 00:00:00
20.10 Một phút để nghiệm 00:00:00
20.11 Chill and Learn 00:00:00
Ải 21
21.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
21.0.1 Ôn tập âm trước 00:00:00
21.1 Cách thu phục /u:/ và /u/ (A) 00:00:00
21.2 Khẩu hình 00:00:00
21.3 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
21.4 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
21.5 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
21.6 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
21.6.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
21.7 Cách thu phục /u:/ và /u/ (B) 00:00:00
21.8 Thực hành với cụm từ 00:00:00
21.9 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
21.10 Thực hành với câu 00:00:00
21.11 TEST: Phát âm câu 00:00:00
21.12 Hướng dẫn Shadowing S3 00:00:00
21.13 Shadowing S3 00:00:00
21.14 Một phút để nghiệm 00:00:00
21.15 Chill and Learn 00:00:00
Ải 22
22.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
22.0.1 Ôn tập âm trước 00:00:00
22.1 Cách thu phục /ɑː/, /æ/ và /e/ (A) 00:00:00
22.2 Khẩu hình 00:00:00
22.3 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
22.4 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
22.5 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
22.4.1 Thực hành cặp âm đối chứng /a 00:00:00
22.5.1 TEST: Cặp âm đối chứng /ae/ vs /e/ 00:00:00
22.6 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
22.6.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
22.6.2 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
22.7 Cách thu phục /ɑː/, /æ/ và /e/ (B) 00:00:00
22.8 Thực hành với cụm từ 00:00:00
22.9 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
22.10 Thực hành với câu 00:00:00
22.11 TEST: Phát âm câu 00:00:00
22.12 Hướng dẫn Shadowing S1 00:00:00
22.13 Shadowing S1A 00:00:00
22.14 Shadowing S1B 00:00:00
22.15 Một phút để nghiệm 00:00:00
22.16 Chill and Learn 00:00:00
Ải 23
23.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
23.1 Cách chinh phục Pausing 00:00:00
23.2 Tác dụng của Pausing 00:00:00
23.3 Ngắt theo ngữ pháp 00:00:00
23.4 Ngắt nghỉ cố tình 00:00:00
23.5 Ngắt nghỉ với từ đệm 00:00:00
23.5.1 Ngắt nghỉ với từ đệm 2 00:00:00
23.7 Đặt dấu ngắt nghỉ vào đúng chỗ 00:00:00
23.8 Hướng dẫn Shadowing S2 00:00:00
23.9 Shadowing S2 00:00:00
23.7.1 Áp dụng Pausing vào bài nói của bạn 00:00:00
23.7.2 Visualize your script 00:00:00
23.10 Một phút để nghiệm 00:00:00
23.11 Dancel and Learn 00:00:00
Ải 24
24.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
24.0.1 Ôn tập âm trước 00:00:00
24.1 Cách thu phục /ɔː/ 00:00:00
24.2 Khẩu hình 00:00:00
24.3 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
24.4 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
24.5 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
24.6 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
24.7 Thực hành với câu 00:00:00
24.8 TEST: Phát âm câu 00:00:00
24.9 Cách thu phục /not schwa/ 00:00:00
24.10 Khẩu hình 00:00:00
24.11 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
24.12 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
24.13 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
24.14 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
24.15 Thực hành với câu 00:00:00
24.16 TEST: Phát âm câu 00:00:00
24.17 Hướng dẫn Shadowing S3 00:00:00
24.18 Shadowing S3 00:00:00
24.19 Một phút để nghiệm 00:00:00
24.20 Chill and Learn 00:00:00
Ải 25
25.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
25.0.1 Ôn tập âm trước 00:00:00
25.1 Cách thu phục /eɪ/ và /oʊ/ (A) 00:00:00
25.2 Khẩu hình 00:00:00
25.3 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
25.4 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
25.5 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
25.4.1 Thực hành cặp âm đối chứng /ou/ 00:00:00
25.5.1 TEST: Cặp âm đối chứng /ou/ 00:00:00
25.6 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
25.6.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
25.7 Cách thu phục /eɪ/ và /oʊ/ (B) 00:00:00
25.8 Thực hành với cụm từ 00:00:00
25.9 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
25.10 Thực hành với câu 00:00:00
25.11 TEST: Phát âm câu 00:00:00
25.12 Hướng dẫn Shadowing S1 00:00:00
25.13 Shadowing S1A 00:00:00
25.14 Shadowing S1B 00:00:00
25.15 Một phút để nghiệm 00:00:00
25.16 Chill and Learn 00:00:00
Ải 26
26.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
26.1 Cách thu phục /aɪ/, /aʊ/ và /ɔɪ/ (A) 00:00:00
26.2 Khẩu hình 00:00:00
26.3 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
26.4 Thực hành với cặp âm đối chứng 00:00:00
26.5 TEST: Cặp âm đối chứng 00:00:00
26.6 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
26.6.1 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
26.6.2 Lỗi sai thường gặp 00:00:00
26.7 Cách thu phục /aɪ/, /aʊ/ và /ɔɪ/ (B) 00:00:00
26.8 Thực hành với cụm từ 00:00:00
26.9 TEST: Phát âm cụm từ 00:00:00
26.10 Thực hành với câu 00:00:00
26.11 TEST: Phát âm câu 00:00:00
26.12 Hướng dẫn Shadowing S2 00:00:00
26.12.1 Shadowing S2 00:00:00
26.13 Một phút để nghiệm 00:00:00
26.14 Chill and Learn 00:00:00
Ải 27
27.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
27.1 Tổng ôn tập phần nguyên âm 00:00:00
27.2 Tóm tắt nội dung 00:00:00
27.2.5 Tổng hợp Tongwisters Vowel 00:00:00
27.2.1 Word Stress 4 Syllables 00:00:00
27.2.2 Sentence Stress 4 Syllables 00:00:00
27.2.3 Thực hành đồng hóa rút gọn 00:00:00
27.2.4 Đặt dấu ngắt nghỉ đúng chỗ 00:00:00
27.3 Tổng ôn tập khóa học 00:00:00
27.4 Hướng dẫn Shadowing S3 00:00:00
27.5 Shadowing S3 00:00:00
27.6 Một phút để nghiệm 00:00:00
27.7 Rock and Learn 00:00:00
Ải 28
28.0 Điều bạn sẽ đạt được sau ải này 00:00:00
28.1 Thông điệp gửi đến bạn 00:00:00
28.2 Hướng dẫn hoàn thành thử thách 00:00:00
28.3 Nộp sản phẩm của bạn 00:00:00
28.4 SS: Xác định hướng tự học sau khóa học này 00:00:00
28.5 Một phút để nghiệm 00:00:00
28.6 Lời cảm ơn gửi đến Confident English! 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 60 Days

Instructors

2 STUDENTS ENROLLED

About

WPLMS is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

Maddision Square Garden, NY
222-345-6789
abc@crop.com
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X