BÀI GIỚI THIỆU

Lộ trình siêu chi tiết ở bên dưới!

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. Chọn “Start this course!” (Bắt đầu học)

2. Nhập Coupon nếu có, sau đó thanh toán qua cổng thanh toán Ngân Lượng. Chờ đến khi thanh toán thành công.

3. Kiểm tra kỹ email (tất cả các tab) để nhận mật khẩu. Khi đó bạn đã sẵn sàng bắt đầu!

Course Curriculum

Level 1
Confident ME Pronounce là gì? 00:00:00
Khóa học này chống THẤT BẠI 00:00:00
Năm tầng CONFIDENT Me 00:00:00
Confident Speech Challenge 00:00:00
Thực hiện Confident Speech Challenge 00:00:00
Nộp sản phẩm Confident Speech #1 00:00:00
Thiết lập mục tiêu thông minh “SMART” 00:00:00
Tạo động lực lâu dài với Motivation Model 00:00:00
Thực hiện thiết lập mục tiêu Confident ME của bạn 00:00:00
Nộp mục tiêu Confident ME của bạn! 00:00:00
Tham gia cộng đồng tự học Confident English! 00:00:00
[Quick Guide!] Một phút để nghiệm 00:00:00
0.0 Một phút để nghiệm 00:00:00
[Quick Guide!] Chill and Learn 00:00:00
Chill & Learn: When We Were Young 00:00:00
Level 2
Làm quen với Thuyên – Founder of CE! 00:00:00
Self-study Tip #1: Sống là chính mình 00:00:00
Sức mạnh của Word Stress 00:00:00
Nhịp điệu của từ 00:00:00
[Tóm Tắt] Nhịp điệu 00:00:00
Warm Up Your Voice #1 00:00:00
Khám phá các loại nhịp điệu 00:00:00
Luyện tập nhịp từ 2 âm tiết 00:00:00
Luyện tập nhịp từ 3 âm tiết 00:00:00
Luyện tập nhịp từ 4 âm tiết 00:00:00
Danh từ ghép VS Cụm danh từ 00:00:00
Thực hành nhấn âm với danh từ ghép 00:00:00
Nhận diện từ nhấn âm tiết đầu 00:00:00
Nhận diện từ nhấn âm tiết thứ hai 00:00:00
Sức mạnh của Shadowing 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #1 00:00:00
Shadowing S1A #1 00:00:00
Shadowing S2 #1 00:00:00
Visualize Word Stress trong Confident Speech! 00:00:00
1.1 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Perfect 00:00:00
Level 3
Self-study Tip #2: Gì không có, hãy tự tạo ra 00:00:00
Sức mạnh Tongue Twisters 00:00:00
READ ME FIRST! 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #1 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #1 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #2 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #2 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #3 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #3 00:00:00
REAL American English Dictation #1 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #1 00:00:00
REAL American English Dictation #2 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #2 00:00:00
Shadowing S3 #1 00:00:00
2.2 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Can’t Take My Eyes Off You 00:00:00
Level 4
Self-study Tip #3: Tận dụng tất cả 00:00:00
Sức mạnh của Sentence Stress 00:00:00
Nhấn từ nào, lướt từ nào? 00:00:00
Hạt nhân & vệ tinh 00:00:00
TỪ NỘI DUNG vs từ chức năng 00:00:00
Thay đổi nhấn âm, thay đổi nghĩa của câu 00:00:00
Nói lướt (bí quyết của việc nhấn nhá) 00:00:00
Nói lướt #1 00:00:00
Nói lướt #2 00:00:00
Warm Up Your Voice #2 00:00:00
Thực hành Sentence Stress Nói Lướt #1 00:00:00
Thực hành Sentence Stress Nói Lướt #2 00:00:00
Luyện tập nhịp câu 3 âm tiết 00:00:00
Luyện tập nhịp câu 4 âm tiết 00:00:00
Luyện tập giữ hạt nhân bất biến #1 00:00:00
Luyện tập giữ hạt nhân bất biến #2 00:00:00
Luyện tập giữ hạt nhân bất biến #3 00:00:00
Luyện tập ghép câu #1 00:00:00
Luyện tập ghép câu #2 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #2 00:00:00
Shadowing S1 #2 00:00:00
Shadowing S2 #2 00:00:00
Visualize Sentence Stress trong Confident Speech! 00:00:00
3.3 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Malibu 00:00:00
Level 5
Self-study Tip #4: Thần thái bắt nguồn từ đâu? 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #4 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #4 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #5 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #5 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #6 00:00:00
[Test] Tongue Twisters 6 00:00:00
REAL American English Dictation #3 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #3 00:00:00
REAL American English Dictation #4 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #4 00:00:00
Shadowing S3 #2 00:00:00
4.4 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: My Heart Will Go On 00:00:00
Level 6
Self-study Tip #5: Edu-tainment 00:00:00
Sức mạnh của Storytelling! 00:00:00
Storytelling S1: Con cáo và chùm nho 00:00:00
Storytelling S2: Con cáo và chùm nho 00:00:00
Hướng dẫn Confident Speech #2 00:00:00
Thực hiện Confident Speech #2 00:00:00
Nộp sản phẩm Confident Speech #2 00:00:00
5.5 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Girls Like You 00:00:00
Level 7
Self-study Tip #6: Muốn ăn phải lăn vào bếp! 00:00:00
Sức mạnh của Intonation 00:00:00
3 sắc thái và 5 trường hợp Intonaton 00:00:00
[Tóm Tắt] Loại ngữ điệu chính 00:00:00
Warm Up Your Voice #3 00:00:00
Khẳng định OR Câu hỏi? 00:00:00
Câu hỏi mở OR Câu hỏi đóng? 00:00:00
Hỏi thông tin mới OR Hỏi lại thông tin cũ? 00:00:00
Yes/No thật OR Yes/No giả? 00:00:00
Câu hỏi đuôi thật OR Câu hỏi đuôi giả? 00:00:00
Nghệ thuật biểu cảm 00:00:00
Luyện tập thể hiện thái độ khác nhau #1 00:00:00
Luyện tập thể hiện thái độ khác nhau #2 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #3 00:00:00
Shadowing S1 #3 00:00:00
Shadowing S2 #3 00:00:00
Visualize Intonation trong Confident Speech 00:00:00
6.6 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Hallelujah 00:00:00
Level 8
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #7 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #7 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #8 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #8 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #9 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #9 00:00:00
REAL American English Dictation #5 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #5 00:00:00
REAL American English Dictation #6 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #6 00:00:00
Shadowing S3 #3 00:00:00
7.7 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Happier 00:00:00
Level 9
Sức mạnh của Linking 00:00:00
Warm Up Với Tongue Twisters 10 00:00:00
Kỹ thuật nối âm 00:00:00
Luyện tập nối âm Consonant-Vowel 00:00:00
Luyện tập nối âm Consonant-Consonant 00:00:00
Luyện tập nối âm Vowel-Vowel 00:00:00
Luyện tập nối âm cụm từ hay gặp 00:00:00
Kỹ thuật kết hợp âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên lý kết hợp âm 00:00:00
Luyện tập kết hợp âm #1 00:00:00
Luyện tập kết hợp âm #2 00:00:00
Kỹ thuật lược bỏ âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên lý lược bỏ 00:00:00
Luyện tập lược bỏ 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #4 00:00:00
Shadowing S1 #5 00:00:00
Shadowing S2 #4 00:00:00
Visualize Linking trong Confident Speech 00:00:00
8.8 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Without You 00:00:00
Level 10
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #10 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #10 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #11 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #11 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #12 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #12 00:00:00
REAL American English Dictation #7 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #7 00:00:00
REAL American English Dictation #8 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #8 00:00:00
Shadowing S3 #4 00:00:00
9.9 Một phút để nghiệm 00:00:00
Dance & Learn: Rockabye 00:00:00
Level 11
Sức mạnh của Pausing 00:00:00
Warm Up Your Voice #5 00:00:00
Ngắt nghỉ theo ngữ pháp 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt theo ngữ pháp 00:00:00
Ngắt nghỉ theo chủ đích 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt nghỉ theo chủ đích 00:00:00
Ngắt nghỉ với từ đệm 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt nghỉ với từ đệm #1 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt nghỉ với từ đệm #2 00:00:00
Thực hành xác định điểm ngắt nghỉ #1 00:00:00
Thực hành xác định điểm ngắt nghỉ #2 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #5 00:00:00
Shadowing S1 #4 00:00:00
Shadowing S2 #5 00:00:00
Visualize Pausing trong Confident Speech 00:00:00
10.10 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: When I Was Your Man 00:00:00
Level 12
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #13 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #13 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #14 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #14 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #15 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #15 00:00:00
REAL American English Dictation #9 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #9 00:00:00
REAL American English Dictation #10 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #10 00:00:00
Shadowing S3 #4 00:00:00
11.11 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Too Good At Goodbyes 00:00:00
Level 13
Ôn tập CONFIDENT Me 00:00:00
Luyện tập nhịp từ 4 âm tiết 00:00:00
Thực hành nhấn âm với danh từ ghép 00:00:00
Luyện tập ghép câu #2 00:00:00
Luyện tập thể hiện thái độ khác nhau #2 00:00:00
Luyện tập kết hợp âm #1 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt nghỉ với từ đệm #1 00:00:00
Thực hành xác định điểm ngắt nghỉ #2 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #6 00:00:00
Shadowing S1 #6 00:00:00
Shadowing S2 #6 00:00:00
Shadowing S3 #6 00:00:00
12.12 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Shape of You 00:00:00
Rock & Learn: Hall of Fame 00:00:00
Level 14
Chào mừng đến với TRÙM CUỐI 00:00:00
Thực hiện Confident Speech #3 00:00:00
Nộp sản phẩm Confident Speech #3 00:00:00
Từ “TỐT” đến “TUYỆT VỜI” 00:00:00
13.13 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chia sẻ câu chuyện thành công 00:00:00
Nhận Confident ME Pronunciation Mastery Kit! 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • VND595K per 28 ngày
  • 28 Days
8 STUDENTS ENROLLED

Về Confident English!

Confident English! được thành lập để giúp bạn làm chủ việc học tiếng Anh của mình. Từ đó, bạn có thể làm chủ cuộc sống và viết nên câu chuyện thành công của chính bạn!
© Bản quyền thuộc về Dương Văn Thuyên.