fbpx

Chương trình giảng dạy

Level 1
READ ME FIRST! 00:00:00
Làm quen với Thuyên – Founder of CE! 00:00:00
Confident ME Pronounce là gì? 00:00:00
Cách học KHÔN NGOAN 00:00:00
Năm tầng CONFIDENT Me 00:00:00
Confident Speech Challenge 00:00:00
Thực hiện Confident Speech Challenge 00:00:00
Nộp sản phẩm Confident Speech #1 00:00:00
Thiết lập mục tiêu thông minh “SMART” 00:00:00
Tạo động lực lâu dài với Motivation Model 00:00:00
Thực hiện thiết lập mục tiêu Confident ME của bạn 00:00:00
Nộp mục tiêu Confident ME của bạn! 00:00:00
Tham gia nhóm tự học chất lượng cao cùng Thuyên! 00:00:00
[Quick Guide!] Một phút để nghiệm 00:00:00
0.0 Một phút để nghiệm 00:00:00
[Quick Guide!] Chill and Learn 00:00:00
Chill & Learn: When We Were Young 00:00:00
Level 2
Self-study Tip #1: Sống là chính mình 00:00:00
Sức mạnh của Word Stress 00:00:00
Nhịp điệu của từ 00:00:00
[Tóm Tắt] Nhịp điệu 00:00:00
Warm Up Your Voice #1 00:00:00
Khám phá các loại nhịp điệu 00:00:00
Luyện tập nhịp từ 2 âm tiết 00:00:00
Luyện tập nhịp từ 3 âm tiết 00:00:00
Luyện tập nhịp từ 4 âm tiết 00:00:00
Danh từ ghép VS Cụm danh từ 00:00:00
Thực hành nhấn âm với danh từ ghép 00:00:00
Nhận diện từ nhấn âm tiết đầu 00:00:00
Nhận diện từ nhấn âm tiết thứ hai 00:00:00
Sức mạnh của Shadowing 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #1 00:00:00
Shadowing S1A #1 00:00:00
Shadowing S2 #1 00:00:00
Visualize Word Stress trong Confident Speech! 00:00:00
1.1 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Perfect 00:00:00
Level 3
Self-study Tip #2: Gì không có, hãy tự tạo ra 00:00:00
Sức mạnh Tongue Twisters 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #1 00:00:00
Sử dụng 3 công cụ kiểm tra phát âm 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #1 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #2 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #2 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #3 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #3 00:00:00
REAL American English Dictation #1 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #1 00:00:00
REAL American English Dictation #2 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #2 00:00:00
Shadowing S3 #1 00:00:00
2.2 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Can’t Take My Eyes Off You 00:00:00
Level 4
Self-study Tip #3: Tận dụng tất cả 00:00:00
Sức mạnh của Sentence Stress 00:00:00
Nhấn từ nào, lướt từ nào? 00:00:00
Hạt nhân & vệ tinh 00:00:00
TỪ NỘI DUNG vs từ chức năng 00:00:00
Thay đổi nhấn âm, thay đổi nghĩa của câu 00:00:00
Nói lướt (bí quyết của việc nhấn nhá) 00:00:00
Nói lướt #1 00:00:00
Nói lướt #2 00:00:00
Warm Up Your Voice #2 00:00:00
Thực hành Sentence Stress Nói Lướt #1 00:00:00
Thực hành Sentence Stress Nói Lướt #2 00:00:00
Luyện tập nhịp câu 3 âm tiết 00:00:00
Luyện tập nhịp câu 4 âm tiết 00:00:00
Luyện tập giữ hạt nhân bất biến #1 00:00:00
Luyện tập giữ hạt nhân bất biến #2 00:00:00
Luyện tập giữ hạt nhân bất biến #3 00:00:00
Luyện tập ghép câu #1 00:00:00
Luyện tập ghép câu #2 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #2 00:00:00
Shadowing S1 #2 00:00:00
Shadowing S2 #2 00:00:00
Visualize Sentence Stress trong Confident Speech! 00:00:00
3.3 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Malibu 00:00:00
Level 5
Self-study Tip #4: Thần thái bắt nguồn từ đâu? 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #4 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #4 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #5 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #5 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #6 00:00:00
[Test] Tongue Twisters 6 00:00:00
REAL American English Dictation #3 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #3 00:00:00
REAL American English Dictation #4 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #4 00:00:00
Shadowing S3 #2 00:00:00
4.4 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: My Heart Will Go On 00:00:00
Level 6
Self-study Tip #5: Edu-tainment 00:00:00
Sức mạnh của Storytelling! 00:00:00
Storytelling S1: Con cáo và chùm nho 00:00:00
Storytelling S2: Con cáo và chùm nho 00:00:00
Hướng dẫn Confident Speech #2 00:00:00
Thực hiện Confident Speech #2 00:00:00
Nộp sản phẩm Confident Speech #2 00:00:00
5.5 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Girls Like You 00:00:00
Level 7
Self-study Tip #6: Muốn ăn phải lăn vào bếp! 00:00:00
Sức mạnh của Intonation 00:00:00
3 sắc thái và 5 trường hợp Intonaton 00:00:00
[Tóm Tắt] Loại ngữ điệu chính 00:00:00
Warm Up Your Voice #3 00:00:00
Khẳng định OR Câu hỏi? 00:00:00
Câu hỏi mở OR Câu hỏi đóng? 00:00:00
Hỏi thông tin mới OR Hỏi lại thông tin cũ? 00:00:00
Yes/No thật OR Yes/No giả? 00:00:00
Câu hỏi đuôi thật OR Câu hỏi đuôi giả? 00:00:00
Nghệ thuật biểu cảm 00:00:00
Luyện tập thể hiện thái độ khác nhau #1 00:00:00
Luyện tập thể hiện thái độ khác nhau #2 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #3 00:00:00
Shadowing S1 #3 00:00:00
Shadowing S2 #3 00:00:00
Visualize Intonation trong Confident Speech 00:00:00
6.6 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Hallelujah 00:00:00
Level 8
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #7 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #7 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #8 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #8 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #9 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #9 00:00:00
REAL American English Dictation #5 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #5 00:00:00
REAL American English Dictation #6 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #6 00:00:00
Shadowing S3 #3 00:00:00
7.7 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Happier 00:00:00
Level 9
Sức mạnh của Linking 00:00:00
Warm Up Với Tongue Twisters 10 00:00:00
Kỹ thuật nối âm 00:00:00
Luyện tập nối âm Consonant-Vowel 00:00:00
Luyện tập nối âm Consonant-Consonant 00:00:00
Luyện tập nối âm Vowel-Vowel 00:00:00
Luyện tập nối âm cụm từ hay gặp 00:00:00
Kỹ thuật kết hợp âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên lý kết hợp âm 00:00:00
Luyện tập kết hợp âm #1 00:00:00
Luyện tập kết hợp âm #2 00:00:00
Kỹ thuật lược bỏ âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên lý lược bỏ 00:00:00
Luyện tập lược bỏ 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #4 00:00:00
Shadowing S1 #5 00:00:00
Shadowing S2 #4 00:00:00
Visualize Linking trong Confident Speech 00:00:00
8.8 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Without You 00:00:00
Level 10
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #10 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #10 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #11 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #11 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #12 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #12 00:00:00
REAL American English Dictation #7 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #7 00:00:00
REAL American English Dictation #8 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #8 00:00:00
Shadowing S3 #4 00:00:00
9.9 Một phút để nghiệm 00:00:00
Dance & Learn: Rockabye 00:00:00
Level 11
Sức mạnh của Pausing 00:00:00
Warm Up Your Voice #5 00:00:00
Ngắt nghỉ theo ngữ pháp 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt theo ngữ pháp 00:00:00
Ngắt nghỉ theo chủ đích 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt nghỉ theo chủ đích 00:00:00
Ngắt nghỉ với từ đệm 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt nghỉ với từ đệm #1 00:00:00
[Tóm Tắt] Ngắt nghỉ với từ đệm #2 00:00:00
Thực hành xác định điểm ngắt nghỉ #1 00:00:00
Thực hành xác định điểm ngắt nghỉ #2 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #5 00:00:00
Shadowing S1 #4 00:00:00
Shadowing S2 #5 00:00:00
Visualize Pausing trong Confident Speech 00:00:00
10.10 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: When I Was Your Man 00:00:00
Level 12
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #13 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #13 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #14 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #14 00:00:00
Luyện lưỡi với Tongue Twisters #15 00:00:00
[Test] Tongue Twisters #15 00:00:00
REAL American English Dictation #9 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #9 00:00:00
REAL American English Dictation #10 00:00:00
REAL American English Dict. Answer #10 00:00:00
Shadowing S3 #4 00:00:00
11.11 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Too Good At Goodbyes 00:00:00
Level 13
Ôn tập CONFIDENT Me 00:00:00
[R] Luyện từ nhịp từ 4 âm tiết 00:00:00
[R] Thực hành nhấn âm với danh từ ghép 00:00:00
[R] Luyện tập ghép câu 00:00:00
[R] Luyện tập thể hiện thái độ khác nhau 00:00:00
[R] Luyện tập kết hợp âm 00:00:00
[R] Ngắt nghỉ với từ đệm 00:00:00
[R] Thực hành xác điểm ngắt nghỉ 00:00:00
Hướng dẫn Shadowing #6 00:00:00
Shadowing S1 #6 00:00:00
Shadowing S2 #6 00:00:00
Shadowing S3 #6 00:00:00
12.12 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Shape of You 00:00:00
Rock & Learn: Hall of Fame 00:00:00
Level 14
Chào mừng đến với TRÙM CUỐI 00:00:00
Thực hiện Confident Speech #3 00:00:00
Nộp sản phẩm Confident Speech #3 00:00:00
Từ “TỐT” đến “TUYỆT VỜI” 00:00:00
13.13 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chia sẻ câu chuyện thành công 00:00:00
Nhận Confident ME Pronunciation Mastery Kit! 00:00:00
Đăng ký ngay!
  • 900K VND 495K VND
  • 30 ngày

Hướng dẫn

13 Học viên đăng ký