fbpx

Chương trình giảng dạy

Level 1
READ ME FIRST! 00:00:00
Clear ME Pronounce là gì? 00:00:00
Cách học KHÔN NGOAN 00:00:00
IPA 101 00:00:00
Khẩu hình 101 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguồn gốc âm thanh 00:00:00
Kỹ thuật phát âm bất cứ từ nào 00:00:00
[Tóm Tắt] Quy tắc phát âm từ chuẩn 00:00:00
Hướng dẫn thực hiện CLEAR Speech Challenge #1 00:00:00
Nộp bài làm CLEAR Speech Challenge! #1 00:00:00
Thiết lập mục tiêu thông minh “SMART” 00:00:00
Tạo động lực lâu dài với Motivation Model 00:00:00
Thực hiện thiết lập mục tiêu Clear ME của bạn 00:00:00
Nộp mục tiêu Clear ME của bạn! 00:00:00
Tham gia nhóm tự học chất lượng cao cùng Thuyên! 00:00:00
[Quick Guide!] Một phút để nghiệm 00:00:00
0.0 Một phút để nghiệm 00:00:00
[Quick Guide!] Chill and Learn 00:00:00
Chill & Learn: Coming Home 00:00:00
Level 2
Làm quen với Thuyên – Founder of CE! 00:00:00
Self-study Tip #1: Chiến thắng quá khứ 00:00:00
Chủng phụ âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Phụ âm 00:00:00
Chinh phục /p/ & /b/ 00:00:00
Khẩu hình /p/ & /b/ 00:00:00
[Quick Guide] Luyện tập cặp âm đối chứng 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /p/ & /b/ 00:00:00
Sử dụng 3 công cụ kiểm tra phát âm 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /p/ & /b/ 00:00:00
[Quick Guide!] Vị trí phụ âm 00:00:00
Luyện tập vị trí /p/ & /b/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /p/ & /b/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /p/ & /b/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /p/ & /b/ #3 00:00:00
[Quick Guide] Luyện tập với cụm từ 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /p/ & /b/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /p/ & /b/ 00:00:00
[Quick Guide] Luyện tập với câu 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /p/ & /b/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /p/ & /b/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /p/ 00:00:00
Chinh phục /k/ & /g/ 00:00:00
Khẩu hình /k/ & /g/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /k/ & /g/ 00:00:00
[TEST] Cặp âm đối chứng /k/ & /g/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /k/ & /g/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /k/ & /g/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /k/ & /g/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /k/ & /g/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /k/ & /g/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /k/ & /g/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /k/ & /g/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /k/ & /g/ 00:00:00
1.1 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Titanium 00:00:00
Level 3
Self-study Tip #2: Thói quen là chìa khóa 00:00:00
Chinh phục /t/ & /d/ 00:00:00
Khẩu hình /t/ & /d/ 00:00:00
Thực hành cặp âm đối chứng /t/ & /d/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /t/ & /d/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /t/ & /d/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /t/ & /d/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /t/ & /d/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /t/ & /d/ #3 00:00:00
Thực hành với cụm từ chứa /t/ & /d/ 00:00:00
Phát âm cụm từ chứa /t/ & /d/ 00:00:00
Thực hành với câu chứa /t/ & /d/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /t/ & /d/ 00:00:00
Phát âm đuôi dễ dàng -ED 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên lý phát âm đuôi -ED 00:00:00
Một số trường hợp gây nhầm lẫn 00:00:00
Luyện tập phát âm đuôi -ED 00:00:00
[Test] Phát âm đuôi -ED 00:00:00
Xác định từ chứa âm /t/ 00:00:00
2.2 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: I Know You 00:00:00
Level 4
Self-study Tip #3: Món ngon cần thời gian 00:00:00
Ôn tập chủng âm POP 00:00:00
Chinh phục /s/ & /z/ 00:00:00
Khẩu hình /s/& /z/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /s/ và /z/ trong từ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /s/ và /z/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /s/ và /z/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /s/ và /z/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /s/ và /z/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /s/ và /z/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /s/ và /z/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /s/ và /z/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /s/ và /z/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /s/ và /z/ 00:00:00
Phát âm dễ dàng đuôi -S/ES 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên lý phát âm -S/ES 00:00:00
Luyện tập phát âm đuôi -S/ES 00:00:00
[Test] Phát âm đuôi -S/ES 00:00:00
Xác định từ chứa âm /z/ 00:00:00
Chinh phục /f/ & /v/ 00:00:00
Khẩu hình /f/ & /v/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /f/ & /v/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /f/ & /v/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /f/ & /v/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /f/ & /v/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /f/ & /v/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /f/ & /v/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /f/ & /v/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /f/ & /v/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /f/ & /v/ 00:00:00
3.3 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Love Me Now 00:00:00
Level 5
Self-study Tip #4: Hack “trí nhớ” 00:00:00
Chinh phục /θ/ & /ð/ 00:00:00
Khẩu hình /θ/ & /ð/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /θ/ & /t/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /θ/ & /s/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /θ/ & /ð/ #1 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ð/ & /d/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ð/ & /z/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /θ/ & /ð/ #2 00:00:00
Luyện tập vị trí /θ/ & /ð/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /θ/ & /ð/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /θ/ & /ð/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /θ/ & /ð/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /θ/ & /ð/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /θ/ & /ð/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /θ/ & /ð/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /θ/ & /ð/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /θ/ 00:00:00
Hướng dẫn thực hiện CLEAR Speech Challenge #2 00:00:00
Nộp bài làm CLEAR Speech Challenge! #2 00:00:00
4.4 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Young and Beautiful 00:00:00
Level 6
Self-study Tip #5: Không ATSM 00:00:00
Chinh phục /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Khẩu hình /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ʃ/ & /s/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /ʃ/ & /ʒ/ & /s/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /ʃ/ & /ʒ/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʃ/ & /ʒ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʃ/ & /ʒ/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʃ/ & /ʒ/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /ʒ/ 00:00:00
Chinh phục /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Khấu hình /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /tʃ/ & /dʒ/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /tʃ/ & /dʒ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /tʃ/ & /dʒ/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /tʃ/ & /dʒ/ #3 00:00:00
Thực hành với cụm từ chứa /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /dʒ/ 00:00:00
6.6 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: All of Me 00:00:00
Level 7
Ôn tập chủng âm HISS 00:00:00
Chinh phục /l/ & /r/ 00:00:00
Khẩu hình /l/ & /r/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /l/ & /r/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /l/ & /r/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /l/ & /r/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /l/ & /r/ #1 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /l/ & /r/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /l/ & /r/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /l/ & /r/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /l/ & /r/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /r/ 00:00:00
7.7 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Love The Way You Lie 00:00:00
Level 8
Ôn tập chủng âm FLOW 00:00:00
Chinh phục /w/ & /j/ 00:00:00
Khẩu hình /w/ & /j/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /w/ & /j/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /w/ & /j/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /w/ & /j/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /w/ & /j/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /w/ & /j/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ /w/ & /j/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /w/ & /j/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /w/ & /j/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /w/ & /j/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /j/ 00:00:00
Chinh phục CỤM phụ âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Cụm phụ âm 00:00:00
Luyện tập cụm 2 âm đầu 00:00:00
Luyện tập cụm 3 âm đầu 00:00:00
Luyện tập cụm 2 âm cuối 00:00:00
[Test] Phát âm cụm phụ âm 00:00:00
Ôn tập phần PHỤ ÂM (consonants) 00:00:00
[Tóm Tắt] Ôn tập phụ âm 00:00:00
Luyện tập với Consonant Tongue Twisters 00:00:00
8.8 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Scars To Your Beautiful 00:00:00
Level 9
Bản đồ nguyên âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên âm 00:00:00
Chinh phục /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Khẩu hình /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
[Quick Guide!] Nhận biết nguyên âm 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /iː/ & /ɪ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /iː/ & /ɪ/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Xác đinh từ chứa âm /ɪ/ lax 00:00:00
Chinh phục /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Khẩu hình /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /uː/ & /ʊ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /uː/ & /ʊ/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Xác đinh từ chứa âm /ʊ/ lax (chỉ nguyên âm đơn) 00:00:00
2.2 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Hero 00:00:00
Level 10
Chinh phục /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Khẩu hình /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ɑː/ & /æ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /ɑː/ & /æ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /æ/ & /e/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /æ/ & /e/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ɑː/, /æ/ & /e/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ɑː/, /æ/ & /e/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ɑː/, /æ/ & /e/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /æ/ lax 00:00:00
CLEAR Speech Challenge #3 00:00:00
Nộp bài làm CLEAR Speech Challenge! #3 00:00:00
9.9 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: The Lazy Song 00:00:00
Level 11
Chinh phục /ɔː/ 00:00:00
Khẩu hình /ɔː/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ɔː/ & /ɑː/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /ɔː/ & /ɑː/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /ɔː/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ɔː/ #1 00:00:00
Thực hành với câu chứa /ɔː/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /ɔː/ 00:00:00
Chinh phục /ʌ/ & /ə/ 00:00:00
Khẩu hình /ʌ/ & /ə/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ʌ/ & /uː/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /ʌ/ & /uː/ 00:00:00
24.11 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʌ/ & /ə/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʌ/ & /ə/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʌ/ & /ə/ #3 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /ʌ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /ʌ/ 00:00:00
Xác đinh từ chứa âm /ə/ (schwa) 00:00:00
Biến thể phụ âm + /r/ 00:00:00
10.10 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Water Under The Bridge 00:00:00
Level 12
Chinh phục /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
Khẩu hình /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /eɪ/ & /e/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /eɪ/ & /e/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /oʊ/ & /ɔː/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /oʊ/ & /ɔː/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /eɪ/ & /oʊ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /eɪ/ & /oʊ/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
11.11 Một phút để nghiệm 00:00:00
Dance & Learn: Move Your Body 00:00:00
Level 13
Chinh phục /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Khẩu hình /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /aɪ/& /eɪ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /aɪ/& /eɪ/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Luyện tập câu chứa /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Ôn tập phần NGUYÊN ÂM (vowels) 00:00:00
12.12 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: When You Believe 00:00:00
Level 14
Ôn tập CLEAR Me 00:00:00
Luyện tập với Vowel Tongue Twisters 00:00:00
Sức mạnh của Storytelling! 00:00:00
Storytelling S1: The Two Bags 00:00:00
Storytelling S2: The Two Bags 00:00:00
CLEAR Speech Challenge #4 00:00:00
Nộp bài làm CLEAR Speech Challenge! #4 00:00:00
Từ “TỐT” đến “TUYỆT VỜI” CE 00:00:00
13.13 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chia sẻ câu chuyện thành công 00:00:00
Nhận CLEAR Me Pronunciation Mastery Kit! 00:00:00
Đăng ký ngay!
  • 600K VND 395K VND
  • 30 ngày

Hướng dẫn

51 Học viên đăng ký