BÀI GIỚI THIỆU

Lộ trình siêu chi tiết ở bên dưới!

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. Chọn “Start this course!” (Bắt đầu học)

2. Nhập Coupon nếu có, sau đó thanh toán qua cổng thanh toán Ngân Lượng. Chờ đến khi thanh toán thành công.

3. Kiểm tra kỹ email (tất cả các tab) để nhận mật khẩu. Khi đó bạn đã sẵn sàng bắt đầu!

Course Curriculum

Level 1
Clear ME Pronounce là gì? 00:00:00
Khóa học này chống THẤT BẠI 00:00:00
IPA 101 00:00:00
Khẩu hình 101 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguồn gốc âm thanh 00:00:00
Quy tắc phát âm bất cứ từ nào 00:00:00
[Tóm Tắt] Quy tắc phát âm từ chuẩn 00:00:00
Hướng dẫn thực hiện CLEAR Speech Challenge #1 00:00:00
Nộp bài làm CLEAR Speech Challenge! #1 00:00:00
Thiết lập mục tiêu thông minh “SMART” 00:00:00
Tạo động lực lâu dài với Motivation Model 00:00:00
Thực hiện thiết lập mục tiêu Clear ME của bạn 00:00:00
Nộp mục tiêu Clear ME của bạn! 00:00:00
Tham gia cộng đồng tự học Confident English! 00:00:00
[Quick Guide!] Một phút để nghiệm 00:00:00
0.0 Một phút để nghiệm 00:00:00
[Quick Guide!] Chill and Learn 00:00:00
Chill & Learn: Coming Home 00:00:00
Level 2
Làm quen với Thuyên – Founder of CE! 00:00:00
Self-study Tip #1: Chiến thắng quá khứ 00:00:00
Chủng phụ âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Phụ âm 00:00:00
Chinh phục /p/ & /b/ 00:00:00
Khẩu hình /p/ & /b/ 00:00:00
[Quick Guide] Luyện tập cặp âm đối chứng 00:00:00
READ ME FIRST! 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /p/ & /b/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /p/ & /b/ 00:00:00
[Quick Guide!] Vị trí phụ âm 00:00:00
Luyện tập vị trí /p/ & /b/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /p/ & /b/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /p/ & /b/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /p/ & /b/ #3 00:00:00
[Quick Guide] Luyện tập với cụm từ 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /p/ & /b/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /p/ & /b/ 00:00:00
[Quick Guide] Luyện tập với câu 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /p/ & /b/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /p/ & /b/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /p/ 00:00:00
Chinh phục /k/ & /g/ 00:00:00
Khẩu hình /k/ & /g/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /k/ & /g/ 00:00:00
[TEST] Cặp âm đối chứng /k/ & /g/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /k/ & /g/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /k/ & /g/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /k/ & /g/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /k/ & /g/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /k/ & /g/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /k/ & /g/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /k/ & /g/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /k/ & /g/ 00:00:00
1.1 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Titanium 00:00:00
Level 3
Self-study Tip #2: Thói quen là chìa khóa 00:00:00
Chinh phục /t/ & /d/ 00:00:00
Khẩu hình /t/ & /d/ 00:00:00
Thực hành cặp âm đối chứng /t/ & /d/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /t/ & /d/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /t/ & /d/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /t/ & /d/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /t/ & /d/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /t/ & /d/ #3 00:00:00
Thực hành với cụm từ chứa /t/ & /d/ 00:00:00
Phát âm cụm từ chứa /t/ & /d/ 00:00:00
Thực hành với câu chứa /t/ & /d/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /t/ & /d/ 00:00:00
Phát âm đuôi dễ dàng -ED 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên lý phát âm đuôi -ED 00:00:00
Một số trường hợp gây nhầm lẫn 00:00:00
Luyện tập phát âm đuôi -ED 00:00:00
[Test] Phát âm đuôi -ED 00:00:00
Xác định từ chứa âm /t/ 00:00:00
2.2 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: I Know You 00:00:00
Level 4
Self-study Tip #3: Món ngon cần thời gian 00:00:00
Ôn tập chủng âm POP 00:00:00
Chinh phục /s/ & /z/ 00:00:00
Khẩu hình /s/& /z/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /s/ và /z/ trong từ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /s/ và /z/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /s/ và /z/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /s/ và /z/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /s/ và /z/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /s/ và /z/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /s/ và /z/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /s/ và /z/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /s/ và /z/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /s/ và /z/ 00:00:00
Phát âm dễ dàng đuôi -S/ES 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên lý phát âm -S/ES 00:00:00
Luyện tập phát âm đuôi -S/ES 00:00:00
[Test] Phát âm đuôi -S/ES 00:00:00
Xác định từ chứa âm /z/ 00:00:00
Chinh phục /f/ & /v/ 00:00:00
Khẩu hình /f/ & /v/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /f/ & /v/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /f/ & /v/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /f/ & /v/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /f/ & /v/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /f/ & /v/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /f/ & /v/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /f/ & /v/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /f/ & /v/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /f/ & /v/ 00:00:00
3.3 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Love Me Now 00:00:00
Level 5
Self-study Tip #4: Hack “trí nhớ” 00:00:00
Chinh phục /θ/ & /ð/ 00:00:00
Khẩu hình /θ/ & /ð/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /θ/ & /t/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /θ/ & /s/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /θ/ & /ð/ #1 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ð/ & /d/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ð/ & /z/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /θ/ & /ð/ #2 00:00:00
Luyện tập vị trí /θ/ & /ð/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /θ/ & /ð/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /θ/ & /ð/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /θ/ & /ð/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /θ/ & /ð/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /θ/ & /ð/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /θ/ & /ð/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /θ/ & /ð/ 00:00:00
Xác định từ chứa âm /θ/ 00:00:00
Hướng dẫn thực hiện CLEAR Speech Challenge #2 00:00:00
Nộp bài làm CLEAR Speech Challenge! #2 00:00:00
4.4 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Young and Beautiful 00:00:00
Level 6
Self-study Tip #5: Không ATSM 00:00:00
Chinh phục /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Khẩu hình /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ʃ/ & /s/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /ʃ/ & /ʒ/ & /s/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /ʃ/ & /ʒ/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʃ/ & /ʒ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʃ/ & /ʒ/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʃ/ & /ʒ/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /ʃ/ & /ʒ/ 00:00:00
Chinh phục /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Khấu hình /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /tʃ/ & /dʒ/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /tʃ/ & /dʒ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /tʃ/ & /dʒ/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /tʃ/ & /dʒ/ #3 00:00:00
Thực hành với cụm từ chứa /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /tʃ/ & /dʒ/ 00:00:00
6.6 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: All of Me 00:00:00
Level 7
Ôn tập chủng âm HISS 00:00:00
Chinh phục /l/ & /r/ 00:00:00
Khẩu hình /l/ & /r/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /l/ & /r/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /l/ & /r/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /l/ & /r/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /l/ & /r/ #1 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /l/ & /r/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /l/ & /r/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /l/ & /r/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /l/ & /r/ 00:00:00
7.7 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Love The Way You Lie 00:00:00
Level 8
Ôn tập chủng âm FLOW 00:00:00
Chinh phục /w/ & /j/ 00:00:00
Khẩu hình /w/ & /j/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /w/ & /j/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /w/ & /j/ 00:00:00
Luyện tập vị trí /w/ & /j/ trong từ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /w/ & /j/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /w/ & /j/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ /w/ & /j/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /w/ & /j/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /w/ & /j/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /w/ & /j/ 00:00:00
Chinh phục CỤM phụ âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Cụm phụ âm 00:00:00
Luyện tập cụm 2 âm đầu 00:00:00
Luyện tập cụm 3 âm đầu 00:00:00
Luyện tập cụm 2 âm cuối 00:00:00
[Test] Phát âm cụm phụ âm 00:00:00
Ôn tập phần PHỤ ÂM (consonants) 00:00:00
[Tóm Tắt] Ôn tập phụ âm 00:00:00
Luyện tập với Consonant Tongue Twisters 00:00:00
8.8 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Scars To Your Beautiful 00:00:00
Level 9
Bản đồ nguyên âm 00:00:00
[Tóm Tắt] Nguyên âm 00:00:00
Chinh phục /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Khẩu hình /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
[Quick Guide!] Nhận biết nguyên âm 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /iː/ & /ɪ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /iː/ & /ɪ/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /iː/ & /ɪ/ 00:00:00
Chinh phục /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Khẩu hình /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /uː/ & /ʊ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /uː/ & /ʊ/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /uː/ & /ʊ/ 00:00:00
2.2 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Hero 00:00:00
Level 10
Chinh phục /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Khẩu hình /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ɑː/ & /æ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /ɑː/ & /æ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /æ/ & /e/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /æ/ & /e/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ɑː/, /æ/ & /e/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ɑː/, /æ/ & /e/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ɑː/, /æ/ & /e/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /ɑː/, /æ/ & /e/ 00:00:00
CLEAR Speech Challenge #3 00:00:00
Nộp bài làm CLEAR Speech Challenge! #3 00:00:00
9.9 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: The Lazy Song 00:00:00
Level 11
Chinh phục /ɔː/ 00:00:00
Khẩu hình /ɔː/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ɔː/ & /ɑː/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /ɔː/ & /ɑː/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /ɔː/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ɔː/ #1 00:00:00
Thực hành với câu chứa /ɔː/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /ɔː/ 00:00:00
Chinh phục /ʌ/ & /ə/ 00:00:00
Khẩu hình /ʌ/ & /ə/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /ʌ/ & /uː/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /ʌ/ & /uː/ 00:00:00
24.11 Dấu hiệu nhận biết 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʌ/ & /ə/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʌ/ & /ə/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /ʌ/ & /ə/ #3 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /ʌ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /ʌ/ 00:00:00
Biến thể phụ âm + /r/ 00:00:00
10.10 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: Water Under The Bridge 00:00:00
Level 12
Chinh phục /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
Khẩu hình /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /eɪ/ & /e/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /eɪ/ & /e/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /oʊ/ & /ɔː/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /oʊ/ & /ɔː/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /eɪ/ & /oʊ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /eɪ/ & /oʊ/ #2 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
[Test] Phát âm câu chứa /eɪ/ & /oʊ/ 00:00:00
11.11 Một phút để nghiệm 00:00:00
Dance & Learn: Move Your Body 00:00:00
Level 13
Chinh phục /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Khẩu hình /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Luyện tập cặp âm đối chứng /aɪ/& /eɪ/ 00:00:00
[Test] Cặp âm đối chứng /aɪ/& /eɪ/ 00:00:00
Dấu hiệu nhận biết /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ #1 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ #2 00:00:00
Lỗi sai thường gặp /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ #3 00:00:00
Luyện tập với cụm từ chứa /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
[Test] Phát âm cụm từ chứa /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Luyện tập với câu chứa /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Luyện tập câu chứa /aɪ/, /aʊ/ & /ɔɪ/ 00:00:00
Ôn tập phần NGUYÊN ÂM (vowels) 00:00:00
12.12 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chill & Learn: When You Believe 00:00:00
Level 14
Ôn tập CLEAR Me 00:00:00
Luyện tập với Vowel Tongue Twisters 00:00:00
Sức mạnh của Storytelling! 00:00:00
Storytelling S1: The Two Bags 00:00:00
Storytelling S2: The Two Bags 00:00:00
CLEAR Speech Challenge #4 00:00:00
Nộp bài làm CLEAR Speech Challenge! #4 00:00:00
Từ “TỐT” đến “TUYỆT VỜI” CE 00:00:00
13.13 Một phút để nghiệm 00:00:00
Chia sẻ câu chuyện thành công 00:00:00
Nhận CLEAR Me Pronunciation Mastery Kit! 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • VND395K per 28 ngày
  • 28 Days
41 STUDENTS ENROLLED

Về Confident English!

Confident English! được thành lập để giúp bạn làm chủ việc học tiếng Anh của mình. Từ đó, bạn có thể làm chủ cuộc sống và viết nên câu chuyện thành công của chính bạn!
© Bản quyền thuộc về Dương Văn Thuyên.